DOWNLOAD

  • icon download
  • ดาวน์โหลดเกมตัวเต็ม FULL CLIENT
  • Download
  • icon download
  • ดาวน์โหลดเกมตัวเต็ม .TORRENT
  • Download
ตัวติดตั้งเกม Asura แบบไฟล์ .TORRENT
  • icon download
  • ดาวน์โหลด Manual Patch
  • Download
Manual Patch เซิฟเวอร์ วุ้นหน้าหนังสือ / วุ้นสวรรค์ / วุ้นใต้พิภพ