DOWNLOAD

icon download ดาวน์โหลดเกม Download
ตัวติดตั้งเกม Asura แบบ INSTALL ขนาดไฟล์ 2.9 MB
icon download ดาวน์โหลดเกมตัวเต็ม FULL CLIENT Download
icon download ดาวน์โหลดเกมตัวเต็ม .TORRENT Download
ตัวติดตั้งเกม Asura แบบไฟล์ .TORRENT
icon download ดาวน์โหลด Manual Patch Download
Manual Patch เซิฟเวอร์ วุ้นหน้าหนังสือ / วุ้นสวรรค์ / วุ้นใต้พิภพ
character