DOWNLOAD

icon download ดาวน์โหลดเกมตัวเต็ม FULL CLIENT Download
icon download ดาวน์โหลดเกมตัวเต็ม .TORRENT Download
ตัวติดตั้งเกม Asura แบบไฟล์ .TORRENT
icon download ดาวน์โหลด Manual Patch Download
Manual Patch เซิฟเวอร์ วุ้นหน้าหนังสือ / วุ้นสวรรค์ / วุ้นใต้พิภพ